Bioelektrični signali - ćelija kao izvor bioelektričnog potencijala. Vrste bioelektričnih signala. Merno-akvizicioni sistemi za merenje i zapisivanje bioelektričnih signala. Elektrode za merenje biopotencijala. Pojačavači biopotencijala i izolacioni pojačavači. Zaštita pacijenta od dejstva električne energije. Elektronski uređaji za registrovanje i merenje biopotencijala (elektromiograf, elektrokardiograf, elektroencefalograf, elektrookulograf...). Merenje pulsa, krvnog pritiska i protoka krvi. Merenje ostalih veličina na telu čoveka.