Општа класификација и карактеристике мерних система. Мерне методе и технике калибрације мерила. Грешке мерења мерних система. Метролошки систем и следивост. Извори мерних сигнала. Испитивање и регистровање облика сигнала. Мерење напона, струје и снаге. Мерење фреквенције, фазе и временског интервала. Мерење карактеристика сигнала и система. Мерење импедансе, параметара електронских кола и полупроводничких компонената. Информационе технологије у мерној инструментацији. Виртуелна инструментација и визуелизација мерних процеса. Интерфејс системи. Мерно-информациони системи.